ZABORAVLJENA DECA SRBIJE

Srbija

Beograd, Srbija, 24. jun 2021. godine – Disability Rights International i Inicijativa za prava
osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S su danas objavile izveštaj Zaboravljena deca Srbije
u kojem se navodi da Srbija nije uspela da reši pitanje teških kršenja ljudskih prava u
institucijama koja predstavljaju nečovečno i ponižavajuće postupanje – a u nekim slučajevima
dostižu nivo torture. U svim institucijama koje smo posetili, bez obzira na njihovu veličinu,
DRI i MDRI-S su pronašle slučajeve teškog zanemarivanja i manjka zdravstvene nege koji su
rizični po život i zdravlje deteta.

„Smeštanje novorođenčadi i male dece sa razvojnim smetnjama u institucije je nedopustivo“,
rekao je Erik Rozental, izvršni direktor DRI, „a uskraćivanje odgovarajućeg lečenja kako bi se
umanjio bol ne predstavlja ništa manje od mučenja”, dodao je Rozental. „Vlada Srbije
doslovno otpisuje živote dece sa smetnjama u razvoju.“
Deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom nastavljaju da čame u institucijama širom
zemlje, zaboravljena i izopštena iz društva. Manji broj dece koja su iz najlošijih institucija
prebačena u manje objekte u njima i dalje tavore bez ljubavi i brige porodice. Smeštanje u
rezidencijalne ustanove u Srbiji je opasno po psihičko i fizičko zdravlje deteta i neminovno
vodi pogoršanju poteškoća u razvoju.
„Dok god Srbija ne preduzme hitne korake da spreči dalju institucionalizaciju deca će
nastaviti da žive i umiru u institucijama,” – rekla je Dragana Ćirić Milovanović, programska
direktorka DRI za Evropu. “Srbija ima neposrednu obavezu da sva raspoloživa sredstva
usmeri na podršku porodici i razvoj usluga u zajednici ,,a ne na premeštanje dece iz većih u
manje institucije,” rekla je Ćirić Milovanović.
Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom – koju je Srbija ratifikovala – zahteva od
država da omoguće svoj deci da odrastaju u porodici, bez obzira da li je u pitanju biološka,
srodnička ili hraniteljska porodica. Prema Komitetu za prava osoba sa invaliditetom „velike ili
male domske zajednice su naročito opasne za decu, za koju ne postoji zamena za potrebu da
odrastaju u porodici.

“Novi izveštaj DRI i MDRI-S o institucionalizovanoj deci u institucijama je vrlo težak za čitati.
Uprkos izvesnom napretku koji je postigla vlada, jasno je da to nije obuhvatilo decu sa
smetnjama u razvoju. Pandemija virusa Kovid-19 učinila je još očiglednijim da se institucije
bilo koje vrste moraju zatvoriti. Evropska mreža za samostalan život – ENIL pozdravlja novi
izveštaj DRI i MDRI-S i nada se da će poslužiti kao prekretnica, pokazujući da porodica
predstavlja jedino pravo mesto za svako dete. Bez toga, pravo na samostalan život i
uključivanje u zajednicu, za decu i odrasle osobe sa invaliditetom, nikada se neće ostvariti u
Srbiji,” izjavila je Ines Bulić Kodžokarju, zamenica direktora Evropske mreže za samostalan
život.
„Posebno smo zabrinuti zbog žena i devojčica u tim ustanovama koje su izložene kontroli
rađanja bez njihovog znanja i pristanka“, rekla je g-đa Ćirić Milovanović. „Verujemo da je
ovo može prikriti sistematsko seksualno zlostavljanje i iskorišćavanje koje se dešava u nekim
institucijama.“
DRI i MDRI-S su obišle osam ustanova socijalne zaštite za decu bez roditeljskog staranja i
decu i mlade sa smetnjama u razvoju, jednu privatnu instituciju za decu, tri dnevna boravka,
pet specijalnih škola, jednu redovnu školu i druge programe podrške za decu sa smetnjama u
razvoju i njihove porodice širom Srbije.
Izveštaj je dostupan na www.DRIadvocacy.org i www.mdri-s.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *