Predstavljenje alternativnog izveštaja za Srbiju podnetog Komitetu Ujedinjenih nacija protiv torture

Srbija Svet

Platforma organizacija za saradnju sa mehanizmima UN za ljudska prava Vas predstavila je Alternativni izveštaj za Srbiju koji je Platforma podnela Komitetu protiv torture Ujedinjenih nacija uoči razmatranja trećeg periodičnog izveštaja Republike Srbije. 

Na konferenciji je bilo reči o pravnom okviru i praksi nadležnih organa Republike Srbije u pogledu obaveza koje proističu iz Konvencije protiv mučenja i drugog surovog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja. Posebna pažnja posvećena je temama koje se odnose na nekažnjivost službenih lica za krivična dela koja u sebi sadrže elemente zlostavljanja, julske proteste iz 2020.godine u Beogradu i Novom Sadu, položaj i tretman tražilaca azila i izbeglica, uvođenje doživotnog zatvora u kazneni sistem Srbije, tretman osoba lišenih slobode u ustanovana socijalne zaštite i zatvorima, ali i drugim temama koje koje spadaju pod mandat Komiteta protiv torture.

Platformu organizacija za saradnju sa mehanizmima UN za ljudska prava osnovalo je 17 organizacija civilnog društva u Srbiji koje imaju iskustvo i prepoznaju potrebu i značaj kontinuiranog i na dokazima zasnovanog procesa izveštavanja UN tela, kao i praćenje primene preporuka koje mehanizmi UN za ljudska prava upućuju Republici Srbiji. Rad Platforme koordinira Beogradski centar za ljudska prava kroz osam tematskih radnih grupe koje se kontinuirano i intenzivno bave aktivnostima vezano za određenu tematsku oblast, grupu nosilaca prava, određeni ugovor ili mehanizam Ujedinjenih nacija.

Na konferenciji su govorili  Sonja Tošković, koordinatorka Platforme i izvršna direktorka Beogradskog centra za ljudska prava, Nikola Kovačević, koordinator Radne grupe u oblasti torture u okviru Platforme i urednik Alternativnog izveštaja za Srbiju podnetog Komitetu protiv torture UN,  Vladica Ilić, Koordinator Programa Krivične pravde, Beogradski centar za ljudska prava i Bojana Trivunčić, Programska menadžerka Međunarodna mreža pomoći IAN,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *