POZIV ZA IZBOR LOKALNOG OMBUDSMANA

Kragujevac

Predsednik Skupštine grada Miroslav Petrašinović, raspisao je Javni poziv za podnošenje prijava za kandidate za Lokalnog ombudsmana i zamenika Lokalnog ombudsmana grada Kragujevca, koji je danas objavljen na zvaničnoj internet prezentaciji grada Kragujevca.

Javni poziv je objavljen na osnovu odluke donete na poslednjoj sednici Skupštine grada, kojom smo bitno izmenili sam postupak kandidovanja i izbora lokalnog ombudsmana, kazao je predsednik Skupštine grada Kragujeca, Miroslav Petrašinović. Imajući u vidu da je lokalni ombudsman javni funkcioner koji obavlja veoma složene i bitne dužnosti i ovlašćen je da kontroliše zakonitost i pravilnost rada organa i službi, a radi utvrđivanja da li je u njihovim aktima i radnjama, činjenjem ili nečinjenjem, došlo do kršenja prava građana zajamčenih Ustavom, potvrđenim međunarodnim ugovorima, opšteprihvaćenim pravilima Međunarodnog prava, zakonima i drugim propisima i opštim aktima, kako onim koje donosi republika, tako i onim koje donosi lokalna samouprava.

Do sada je postupak tekao tako da je jedna trećina odbornika predlagala lokalnog ombudsmana. Odlukom smo uveli jednu novinu, kojom se lokalni ombudsman i njegov zamenik biraju na javnom konkursu. Zato smo uputili Javni poziv i pozvali sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove da budu imenovana za lokalnog ombudsmana da se prijave. Uslovi koje moraju da ispunjavaju su: završen pravni fakultet u obimu od najmanje 240 ESPB, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit za rad u državnim organima ili pravosudni ispit, da poseduju visoke moralne i stručne kvalitete, da nisu osuđivani za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ih čini nedostojnim za obavljanje ove funkcije i da poseduju znanje iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda.

Po isteku Javnog poziva, koji traje 15 dana, nadležan Skupštinski odbor će pogledati sve prijave, a potom objaviti listu kandidata koji ispunjavaju uslove a lista kandidata će biti objavljena na zvaničnoj internet prezentaciji grada Kragujevca. Lista će biti upućena svim odborničkim grupama, koje imaju mogućnost da predlože kandidate za lokalnog ombudsmana i za njegovog zamenika. To može učiniti pojedinačno svaka odbornička grupa, a može i dve ili više odborničkih grupa da daju zajednički predlog za kandidata za lokalnog ombudsmana i zamenika lokalnog ombudsmana. Svoj predlog odborničke grupe šalju nadležnom Skupštinskom odboru koji će pozvati kandidate i sa njima obaviti  razgovor tokom koga kandidati iznose svoj plan rada, ukoliko budu izabrani na funkciju lokalnog ombudsmana ili zamenika lokalnog ombudsmana. Na kraju Skupštinski odbor svoj predlog upućuje Skupštini koja od ponuđenih kandidata bira lokalnog ombudsmana, odnosno, njegovog zamenika, objasnio je proceduru predsednik Petrašinović.

Novom odlukom o lokalnom ombudsmanu, između ostalog, utvrđeno je da je sada lokalni ombudsman javni funkcioner i da izborom na ove funkcije prestaju im sva prava i dužnosti koje su imali u drugim organima ili na drugim radnim mestima i da mogu isključivo u toku trajanja mandata da se bave funkcijom koju ima lokalni ombudsman, odnosno, njegov zamenik. Biraju se na pet godina i mogu biti ponovo birani na tu dužnost.

Lokalni ombudsman može biti suspendovan zbog eventualnih propusta koje bi načinio u svom radu,što je definisano novom odlukom, koja takođe predviđa i propisuje i postupak razrešenja sa dužnosti lokalnog ombudsmana

Skupština grada  Kragujevca donela je  veoma kvalitetnu odluku koja  omogućava veći stepen demokratičnosti za učestvovanje u izboru lokalnog ombudsmana, ističe Petrašinović, jer je pre svega reč o zaštiti prava građana. Na ovaj način se pruža mogućnost svim zainteresovanim licima da se jave na Javni poziv i učestvuju u postupku izbora lokalnog ombudsmana, za razliku od ranije odluke koja je diskreciono pravo davala jednoj trećini odbornika koja je predlagala jedno lice i o kome se Skupština izjašnjavala. Sada je stvorena mogućnost da se javi mnogo više lica i da svaka odbornička grupa, što znači i ona sa tri odbornika, a ne jedna trećina, mogu da predlože kandidata koji će biti u prilici da pred nadležnim Skupštinskim odborom izloži svoj program koji bi primenjivao ukoliko bude izabran, zaključio je predsednik Skupštine grada.

Javni poziv sa svim detaljima možete pogledati na linku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *