POMOĆ IZBEGLIM I RASELJENIM LICIMA

Kragujevac Srbija

Komisija za raspodelu pomoći socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica na teritoriji grada Kragujevca raspisala je Javni poziv za izbor korisnika za dodelu pomoći u vidu paketa hrane.

Pomoć mogu da ostvare porodice izbeglica i porodice interno raseljenih lica sa boravištem u gradu Kragujevca. Neophodno je da podnosilac prijave ima izbeglički status, odnosno da je evidentiran i poseduje legitimaciju interno raseljenog lica, sa boravištem u Kragujevcu i da su prihodi porodice manji od 50 posto prosečne neto plate na nivou Republike Srbije, po članu domaćinstva za mesec jun 2021. godine tj. manje od 32,535.00 dinara, kao i da podnosilac prijave ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva ispunjavaju neke od sledećih kriterijuma, i to:

tročlano i višečlano domaćinstvo sa decom do 18 godina,

porodice sa trudnicama ili detetom/decom do 5 godina,

domaćinstva sa članom koji je invalidno lice ili ima telesno oštećenje  (preko 50% invalidnosti, odnosno telesnog oštećenja),

domaćinstva sa članom porodice sa teškim oboljenjem,  licem ometenim u  razvoju, slepim ili slabovidim licem ili licem sa oštećenjem sluha,

višegeneracijsko domaćinstvo,

domaćinstvo starih lica, jednočlana domaćinstva (žene preko 60  i muškarci preko 65 godina  života),

žrtve porodičnog nasilja,

kao i da porodice nisu ostvarile pravo na jednokratnu novčanu pomoć u 2021. godini

Zaintresovani podnose zahtev sa potrebnom dokumentacijom u prostorijama u ulici Laze Marinkovića broj 60 u Kragujevcu, svakog radnog dana u vremenu od 9 do 14 časova ili preporučenom poštom na adresu:

Povereništvo za izbeglice

Laze Marinkovića 60

Kragujevac

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *