IZRADA NOVOG LAP-a ZA RODNU RAVNOPRAVNOST

Kragujevac Srbija

Radna grupa za izradu LAP-a za rodnu ravnopravnost održala prvi sastanak

U skladu sa Agendom 2030 i ciljevima održivog razvoja inkorporiranih u ciljevima socijalne inkluzije, ekonomskog rasta i razvoja, očuvanja i zaštite životne sredine a koji podrazumevaju osnaživanje žena, učešće u javnoj politici i izvršnoj vlasti, organima i telima na nivou lokalne samouprave, zaštitu zdravlja, socijalnu inkluziju, svest i podršku vulnerabilnim kategorijama, a veliki deo u svemu tome zauzima uticaj epidemije kovid-19 i postupanje u kriznim i vanrednim situacijama, neke su od oblasti u kojima članovi Radne grupe za izradu LAP-a za rodnu ravnopravnost grada Kragujevca za period 2022-2024. godine, prepoznaju kao mogućnosti i kapacitete za donošenje konkretnih mera na nivou lokalnog dokumenta, rečeno je na prvom sastanku Sastanku radne grupe koju čine predstavnici grada, zaposleni u GU nadležnoj za oblast zaštite i ostvarivanje ljudskih i manjinskih prava, GU za finansije i javne nabavke, GU za razvoj i investicije, predstavnici Centra za socijalni rad, Centra za razvoj usluga socijalne zaštite Kneginja Ljubica, Centra za porodični smeštaj i usvojenje, RFZO – Filijala Kragujevac, Nacionalne službe za zapošljavanje, Policijske uprave, GO Crvenog krsta, zdravstvenih i obrazovnih institucija, organizacija civilnog sektora, prisustvovao je i predstavnik centralnog nacionalnog tela za sprečavanje svih oblika diskriminacije Kancelarije poverenice za zaštitu ravnopravnosti, Relja Pantić.

Ovlašćenja Kancelarije ustanovljena su Zakonom o zabrani diskriminacije i pored ostalog, jedan od naših zadataka je unapređenje ravnopravnosti, što je u fokusu donošenja LAP-a za rodnu ravnopravnost a što je tema današnjeg sastanka u Kragujevcu, rekao je Pantić, šef Sektora za postupanje po pritužbama u Kancelariji. Sastav radne grupe je sveobuhvatan i zaslužuje sve pohvale jer za sprovođenje aktivnosti, koje nisu samo zakonska već i etička i moralna obaveza u stvaranju jednog ravnopravnijeg društva sa pravednijom distribucijom polne strukture na mestima odlučivanja, potrebni su svi akteri društva, kazao je on.

Pristupanje izradi LAP-a za rodnu ravnopravnost 2022-2024 je zakonska obaveza i instrument javne politike na lokalnom nivou sa određivanjem prioriteta i predlogom mera za njihovo rešavanje, rekla je dr Gordana Damnjanović, članica GV za zdravstvo i socijalnu zapštitu. Ovaj strateški dokument je usklađen sa nacionalnom strategijom i Zakonom o rodnoj ravnopravnosti, a kada govorimo o rodnoj ravnopravnosti moramo da znamo koja je vizija na nacionalnom nivou što se preslikava na lokalni. To su jednaka prava i mogućnosti muškaraca i žena i njihov lični razvoj, jednak doprinos održivom razvoju, učešće u odlučivanju u napretku jednog društva i samim tim jednaka odgovornost za budućnost. Grad Kragujevac je posvećen ovoj multisektorskoj oblasti koja je deo strategija i lokalnih akcionih planova, istakla je predsedavajuća Radnom grupom. Ekonomski rast i osnaživanje žena, učešće u javnoj politici i izvršnoj vlasti, organima i telima na nivou lokalne samouprave, zaštita zdravlja, socijalna inkluzija, svest i podrška vulnerabilnim kategorijama su neke od oblasti u kojima prepoznajemo naše mogućnosti i naše kapacitete za donošenje konkretnih mera na nivou lokalnog akcionog plana, podršku kroz budžet jedinica lokalne samouprave i mogućnost za aplikovanje na projektima koje se tiču rodne ravnopravnosti, ljudskih i manjinskih prava, socijalne inkluzije, dodala je Damnjanović.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *